1. INTRODUKTION

Juridisk Finansklub er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget og på anden måde indsamler om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Juridisk Finansklub

Njalsgade 76

2300 København S

CVR-nr.: 40698116

Mail: kontakt@juridiskfinansklub.dk

I denne privatlivspolitik kan du læse om, hvordan Juridisk Finansklub indsamler og behandler dine personoplysninger. Vi behandler de oplysninger, du giver os eller som vi indsamler, i overensstemmelse med gældende regler, herunder særligt databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Alle dine personoplysninger behandler vi medrespekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

 

2. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Juridisk Finansklub behandler personoplysninger om vores medlemmer og hjemmesidebesøgende.

Foreningen behandler personoplysninger om dig i form af navn, adresse, e-mail, telefonnummer, semester, fødselsdato, IP-adresse, hvilke arrangementer du er tilmeldt, din evaluering af arrangementer, CV ved ekstraordinær fremsendelse, eksamensbevis ved ekstraordinær fremsendelse og uddannelsesretning- og institution. Ved modtagelse af ansøgninger, behandler vi de personoplysninger om dig, som du selv har anført i ansøgningen. I særlige tilfælde, såsom i forbindelse med rejseaktivitet eller ved fremsendelse af karakterbevis, behandler vi også medlemmets CPR-nummer.

Personoplysningerne indsamles fra medlemmet selv i forbindelse med indmelding.

Derudover behandler vi hjemmesidebesøgendes IP-adresse.

 

3. FORMÅL MED BEHANDLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER

Formålene med behandlingen er at varetage medlemskabet, at organisere tilmelding, afvikling og evaluering af arrangementer. Juridisk Finansklub behandler eksempelvis dine personoplysninger, når vi sender påmindelser om events eller bookingbekræftelsr i forbindelse med rejseaktiviteter. Derudover kan markedsføring være et formål.

Derudover er formålene at overholde gældende lovgivning og varetagelse af andre legitime formål, herunder overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og dokumentation, iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerheds- foranstaltninger, undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder, håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre, håndtering af inspektioner og forespørgsler fra Datatilsynet, håndtering af tvister med regi- strerede og tredjeparter, og når behandling er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

4. GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER

Behandlingen af dine almindelige personoplysninger (såsom navn, kontaktoplysninger, semester, fødselsdato m.v.) kan ske, hvis behandlingen bl.a. er nødvendig for:

 • opfyldelse af en retlig forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, eller
 • at forfølge en legitim interesse, hvor vores anses for at overstige hensynet til dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder (den såkaldte interesseafvejningsregel), jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f

Behandlingen af dine personoplysninger sker ud fra en interesseafvejning, da vi vurderer, at Juridisk Finansklubs interesse i at behandle oplysningerne overstiger din interesse i, at oplysningerne ikke behandles.

Behandlingen af dit CPR-nummer baseres på dit samtykke, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7.

 

5. MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSINGER

Vi videregiver i visse tilfælde dine oplysninger til tredjeparter. Ved tredjeparter forstås:

 • Myndigheder eller virksomheder, der står for et arrangement og tilmelding dertil, når vi ikke selv står herfor.
 • Sikkerhedsgodkendte databehandlere, som hjælper os med IT- eller andre tjenesteydelser.
 • Myndigheder eller andre i forbindelse med lovkrav og pålæg, eller til brug for varetagelsen af vores legitime interesser i en juridisk tvist.

Der er indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere i overensstemmelse med kravet i databeskyttelsesforordningens artikel 28.

 

6. BEHANDLINGSSIKKERHED

Vi værner om dine personoplysninger ved at implementere passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

 

7. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Foreningen sletter oplysninger medlemmer løbende og senest 6 måneder efter udmeldelse af foreningen, dog opbevares bogføringsmateriale i 5 år fra afslutningen af det løbende kalenderår.

 

8. DINE RETTIGHEDER

Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Fordi dine personoplysninger behandles, kan du gøre brug af de nedenfor oplistede rettigheder. Nogle af rettighederne gælder dog alene under visse omstændigheder.

Retten til indsigt

Du har ret til at anmode om indsigt, herunder udlevering af kopi af, de personoplysninger, som vi behandler om dig og i den forbindelse også ret til at modtage information om:

 • Formålet med behandlingen,
 • Kategorierne af personoplysninger,
 • Modtagere eller kategorier af modtagere, herunder modtagere i eventuelle tredjelande og i den forbindelse de fornødne garantier for overførslen,
 • Opbevaringsperioden eller kriterierne for fastsættelsen af denne,
 • Retten til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger,
 • Retten til at klage til Datatilsynet,
 • Hvorfra dine personoplysninger stammer, og
 • Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, og i den forbindelse minimum oplysninger om logikken heri samt betydning og de forventede konsekvenser heraf.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at anmode om at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget samt ret til at anmode om at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

Retten til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Retten til begrænsning

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, eksempelvis i forbindelse med, at rigtigheden af personoplysningerne bestrides.

Retten til dataportabilitet

Når vores behandling foretages automatisk og er baseret på dit samtykke eller opfyldelse af en aftale med dig, har du ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få transmitteret disse personoplysninger til anden dataansvarlig virksomhed, hvis dette er teknisk muligt.

Retten til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse imod den behandling, som dine personoplysninger undergives hos os, herunder særligt i forhold til direkte markedsføring.

Retten til ikke at være genstand for automatiske afgørelser

Du har ret til at anmode om ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

 

9. SPØGSMÅL OG KLAGE

Har du spørgsmål angående denne privatlivspolitik, ønsker du at udøve en af ovenstående rettigheder, eller er du uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte [indsæt relevant medarbejder] på: [indsæt kontaktoplysninger, telefonnummer og/eller e-mail]. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

 

10. ÆNDRINGER TIL DATABESKYTTELSESPOLITIKKEN

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret.

Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken:

Den 30. november 2020