Vedtægter for Juridisk Finansklub

 

Kapitel 1 – Indledende bestemmelser

 

§1

Foreningens navn er Juridisk Finansklub, hvilket forkortes ”JF” (herefter blot ’foreningen’).

 

§2

Foreningen er et fagligt fællesskab, der gennem afholdelsen af arrangementer gør formueretten mere tilgængelig for jurastuderende på Københavns Universitet. Foreningens formål er at løfte de studerendes forståelse for finansieringsretten, M&A samt kapitalmarkeds-, børs-, selskabs- og bankretten og andre dele af formueretten i øvrigt, gennem arrangementer såsom workshops, foredrag, paneler og virksomhedsbesøg. Foreningen tilstræber at være innovative i spændingsfeltet mellem jura og finansiering. Således bidrager foreningen til at give indblik i – og forberede jurastuderende på – en karriere indenfor eksempelvis de erhvervsretlige advokatkontorer, banker og konsulenthuse.

 

§3

Foreningen er uafhængig af partipolitiske interesser.

 

Kapitel 2 – Medlemskab

 

§4

Enhver person, der tilslutter sig foreningens formål i henhold til § 2, kan blive medlem af Juridisk Finansklub, såfremt personen kan rubriceres under én af de følgende kategorier:

1. Almindeligt medlem: Fysiske personer, der er indskrevet på cand.jur./ ba.jur. på Københavns Universitet eller cand.merc.jur./bsc.merc.jur. på CBS.

2. Nyuddannede kandidater: Færdiguddannede personer med enten en cand.jur. eller cand.merc.jur. kan optages som medlemmer indtil 3 år efter færdiggørelse af kandidatgraden. Derefter udmeldes medlemmet. Personen har dog mulighed for senere at blive optaget som medlem i henhold til § 4, stk. 1, nr. 3.

3. Æresmedlemmer: Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen udnævne æresmedlemmer, hvilket er en anerkendelse af en fysisk persons ekstraordinære engagement i foreningen. Personen skal have ydet en særlig indsats for foreningens fremme.

 

§5

Medlemskab efter § 4, stk. 1, nr. 1 er betinget af betalingen af et engangskontingent.

Stk. 2. Medlemskontingentet er 100 kr.

 

§6

Hvis et medlem har handlet utilbørligt, og derved har handlet i strid med foreningens interesser, eller på nogen måde har skadet foreningen ved f.eks. at modarbejde foreningens interesser, kan medlemmet ekskluderes fra Juridisk Finansklub.

Stk. 2. Et medlem kan ekskluderes af bestyrelsen i forbindelse med et bestyrelsesmøde, såfremt mindst 2/3 af den samlede bestyrelse stemmer derfor.

Stk. 3. Såfremt et bestyrelsesmedlem ekskluderes i henhold til stk. 2, kan bestyrelsesmedlemmet forlange afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling i henhold til § 13, litra d. Endelig eksklusion kan derefter ske, såfremt der består et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt bestyrelsesmedlemmet forlanger afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, er han suspenderet i perioden mellem det i stk. 2 beskrevne bestyrelsesmøde og afholdelsen af generalforsamlingen.

Stk. 4. Under en suspension kan et medlem ikke deltage i virksomhedens arrangementer og aktiviteter eller udøve nogen form for indflydelse på foreningens virke.

§7

En fysisk person, der har erhvervet medlemskab i henhold til § 4, stk. 1, nr. 1, er medlem hele sin studieperiode på en af de i bestemmelsen nævnte uddannelser, indtil medlemmet udmelder sig fra foreningen eller medlemmet ekskluderes i medfør af reglerne i § 6.

Stk. 3. En fysisk person, der har erhvervet medlemskab i henhold til § 4, stk. 1, nr. 3, er medlem i dén periode, som der er individuelt aftalt med det pågældende medlem. Medlemskabet kan i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger løbende forlænges udover den i pkt. 1 nævnte periode, således et æresmedlem i princippet kan være evigt medlem. Medlemskabet ophører dog, såfremt æresmedlemmet udmelder sig, eller såfremt medlemmet ekskluderes i henhold til reglerne.

 

Kapitel 3 – Den ordinære generalforsamling

 

§8

Generalforsamlingen er foreningens øverste beslutningsorgan. Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt i København i løbet af september eller oktober.

 

§9

Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal ske på mindst en af de følgende måder;

1. Fremsendelse af e-mail til foreningens medlemmer.

2. Opslag på det fysiske uddannelsessted, som er tilknyttet Juridisk Finansklub (Københavns Universitet, Sønder Campus).

3. På foreningens hjemmeside.

4. På sociale medier og andre platforme.

Stk. 2. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling, i henhold til stk. 1, skal foretages tidligst 6 uger og senest 2 uger inden datoen for afholdelsen af generalforsamlingen.

Stk. 3. Indkaldelsen skal indeholde tid, sted og dagsorden samt vedhæftelse eller henvisning til de fremsatte forslag, der er bestyrelsen i hænde på tidspunktet for indkaldelsen.

 

§10

Bestyrelsen kan fremsætte forslag indtil 7 dage før datoen for afholdelsen af generalforsamlingen. Forslagene offentliggøres på foreningens Facebook-side og/eller hjemmeside.

Stk. 2. Foreningens medlemmer kan fremsætte forslag indtil 7 dage før datoen for afholdelsen af generalforsamlingen. Disse forslag skal til bestyrelsen pr. e-mail til kontakt@juridiskfinansklub.dk.

Stk. 3. Bestyrelsen kan fremsætte ændringsforslag til de af medlemmerne fremsatte forslag indtil afstemningstidspunktet på generalforsamlingen, forudsat de pågældende ændringsforslag har samme emnemæssige identitet som det originale forslag.

Stk. 4. Foreningens medlemmer kan fremsætte ændringsforslag til såvel bestyrelsens som øvrige medlemmers forslag. Medlemmerne kan fremsætte ændringsforslag indtil afstemningstidspunktet på generalforsamlingen, forudsat de pågældende ændringsforslag har samme emnemæssige identitet som det originale forslag.

 

§11

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde, men er ikke begrænset til følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og to neutrale stemmetællere.

2. Godkendelse af dagsordenen.

3. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning.

4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.

5. Fastsættelse af medlemskontingentet.

6. Indkomne forslag fra såvel bestyrelsen som foreningens medlemmer.

7. Valg af bestyrelse:

a. Én formand.

b. Én næstformand.

c. Én kasserer.

d. Op til 12 almindelige bestyrelsesmedlemmer.

8. To revisorer.

9. Eventuelt

 

§12

Generalforsamlinger afholdes med mindst tre ugers mellemrum.

 

Kapitel 4 – Den ekstraordinære generalforsamling

 

§13

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes i følgende tre tilfælde;

1. Når bestyrelsesformanden finder det nødvendigt.

2. Når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt.

3. Når mindst ¼ af medlemmerne kræver afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling.

4. Når et bestyrelsesmedlem ekskluderes og forlanger afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling i henhold til § 6, stk. 3.

 

§14

Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal som udgangspunkt ske på samme måde som i forbindelse med afholdelsen af den ordinære generalforsamling i henhold til § 9. Dette gælder for alle fire af de i § 13 beskrevne foranledninger.

 

Kapitel 5 – Afstemningsprocedure

 

§15

Dirigenten fungerer som ordstyrer og leder forhandlingerne på generalforsamlingen.

Stk. 2. Dirigenten afgør alle procedurespørgsmål i henhold til disse vedtægter.Stk. 3. Den på generalforsamlingen valgte referent fører referat over det på generalforsamlingen passerede. Dette referat kan efterfølgende revideres for sproglige fejl rent administrativt. Referatet underskrives af dirigenten og bestyrelsesformanden.

 

§16

Enhver, der senest 7 dage inden datoen for afholdelsen af generalforsamlingen har erhvervet medlemskab af foreningen i henhold til § 4, stk. 1, nr. 1 eller 2, og følgelig opfylder medlemskabskriterierne i § 4, har stemmeret til generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen skal behandle medlemskabsanmodninger uden ugrundet ophold op til tidspunktet i stk. 1.

 

§17

Stemmeret kan udelukkende udøves ved personligt fremmøde.

Stk. 2. Afgivelse af stemme kan tidligst ske på tidspunktet for behandlingen af det pågældende punkt på dagsordenen og dermed efter generalforsamlingens eller bestyrelsesmødets begyndelse.

 

§18

Kun de i § 4, stk. 1, nr. 1 og 2 beskrevne medlemstyper har tale- og stemmeret ved foreningens generalforsamlinger.

 

§19

Afstemninger på foreningens generalforsamlinger foregår ved håndsoprækning, hvis andet ikke besluttes på den enkelte generalforsamling.

Stk. 2. Et medlem kan begære skriftlig afstemning.

Stk. 3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§20

Hvert medlem har alene én stemme. Ved personvalg har det enkelte medlem dog én stemme pr. tillidspost.

 

§21

Et forslag anses som vedtaget, såfremt et simpelt flertal af de afgivne stemmer støtter forslaget.

 

Kapitel 6 – Valgprocedure

 

§22

Opstilling af kandidater til valg af formand og bestyrelse sker skriftligt til bestyrelsen senest kl. 12 syv dage før generalforsamlingen.

Stk. 2. Kun fysiske perroner, der senest 7 dage inden afholdelsen af generalforsamlingen, har opnået medlemskab i henhold til § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, er valgbare til tillidsposter i foreningen.

 

§23

Afstemningen ved personvalg er hemmelig og skriftlig.

 

§24

Valg på generalforsamlingen, herunder også valg til bestyrelsen, foregår ved almindeligt flertalsvalg, medmindre andet specifikt vedtages af den enkelte generalforsamling med et flertal på 2/3 af de fremmødte.

Stk. 2. Ved valg af de almindelige bestyrelsesmedlemmer, som beskrevet i § 11, stemmes der på én gang på hele det antal medlemmer, der skal vælges. Enhver stemmeberettiget har op til samme antal stemmer, som der er tillidsposter på valg.

Stk. 3. Ved valg af de almindelige bestyrelsesmedlemmer, som beskrevet i § 11, anses de kandidater med flest modtagne stemmer, op til antallet af tillidsposter, for valgt.

 

§25

I forbindelse med valg af de to revisorer anses de to kandidater, der opnår flest stemmer, for valgt. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme pr. revisorpost.

 

§26

Kandidater til posterne som bestyrelsesformand, næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlem og revisor, der undtagelsesvis ikke er til stede på generalforsamlingen, er valgbare, såfremt skriftlig fuldmagt foreligger.

 

§27

Medlemmer af bestyrelsen vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted.

 

§28

Et bestyrelsesmedlem, der er valgt i forbindelse med afholdelsen af en ekstraordinær generalforsamling, jf. § 8, er alene valgt indtil afholdelsen af næste ordinære generalforsamling.

 

Kapitel 7 – Vedtægtsændringer

 

§29

Disse vedtægter kan udelukkende ændres i forbindelse med afholdelsen af en generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre, at forslag til ændringer af vedtægterne offentliggøres senest syv dage før datoen for afholdelsen af generalforsamlingen.

Stk. 3. Beslutninger om vedtægtsændringer vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

 

Kapitel 8 – Bestyrelsen

 

§30

Bestyrelsen består af en bestyrelsesformand, en næstformand, en kasserer og op til 12 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Ved evt. stemmelighed ifm. afstemninger i bestyrelsen, har formanden den udslagsgivende stemme.

 

§31

Bestyrelsen fordeler ansvarsområder og arbejdsopgaver mellem sig på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling.

 

§32

Bestyrelsesåret løber fra primo september i indeværende år til ultimo august i efterfølgende år.

 

§33

Bestyrelsen varetager således den overordnede strategiske ledelse såvel som den operationelle ledelse af foreningen.§34 Den til enhver tid siddende bestyrelse er selvsupplerende, medmindre den seneste generalforsamling udtrykkeligt har besluttet andet.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sine arbejdsgange og eventuelle forretningsorden.

 

§35

Bestyrelsen kan nedsætte stående udvalg bestående af medlemmer, der ikke sidder i bestyrelsen.

Stk. 2. Et sådant udvalg kan bestå i et bestyrelsesår i henhold § 32, hvorefter det opløses ved afholdelsen af den ordinære generalforsamling, medmindre et simpelt flertal blandt de stemmeafgivende medlemmer støtter, at det siddende udvalget kan fortsætte sit arbejde.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter antallet af og temaet for disse stående udvalg.

 

Kapitel 9 – Tegning og hæftelse

 

§36

Følgende konstellationer er tegningsberettigede;

1. Bestyrelsesformanden i forening med ét andet bestyrelsesmedlem.

2. Kassereren i forening med ét andet bestyrelsesmedlem.

3. Næstformanden i forening med ét andet bestyrelsesmedlem.

 

§37

Det er alene foreningens formue, der hæfter for foreningens forpligtelser.

 

§38

Juridisk Finansklub kan ikke optage lån.

 

§39

Kassereren og bestyrelsesformanden kan egenrådigt tilgå foreningens konti på netbank.

 

Kapitel 10 – Opløsning

 

§40

Opløsning af foreningen kan kun ske på en til dette formål indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

 

§41

Kun bestyrelsen kan fremsætte forslag om opløsning af foreningen.

Stk. 2. Bestyrelsens forslag om opløsning af foreningen skal være enstemmig.

Stk. 3. For at et forslag om opløsning af foreningen kan anses for vedtaget, skal mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer være tilstede, og et flertal på mindst ¾ af disse fremmødte skal støtte forslaget om opløsning. Såfremt dette kvalificerede afstemningskrav, ikke er opfyldt, bortfalder forslaget.

 

§42

Ved foreningens opløsning går foreningens formue til et almennyttigt formål, som bestemmes ved 2/3-flertal af bestyrelsen.Kapitel 11 – Revision og regnskab

 

§43

Foreningens regnskabsår løber fra primo september i indeværende år til ultimo august i efterfølgende år.

 

§44

Regnskabet for det foregående regnskabsår revideres i indebærende år af de på generalforsamlingen valgte to revisorer, der er valgt på den foregående generalforsamling.

Stk. 1. De to revisorer har til enhver tid uanmeldt adgang til foreningens regnskabsmateriale.

 

Kapitel 12 – Ikrafttrædelse

 

§45

Nærværende vedtægter træder i kraft straks efter vedtagelsen og erstatter de hidtil gældende vedtægter, som samtidig ophæves.